Forskning om resveratrol

Resveratrol är en polyfenol, en sorts växtkemikalie, som finns i en rad olika växter. Likt andra polyfenoler har resveratrol en skyddande verkan för växten, mot exempelvis svampangrepp och andra patogener liksom mot oxidation. Resveratrol finns i många olika bär och örter men framför allt i vindruvsskal och i rödvin.

Första gången resveratrolmolekylen isolerades var på 1940-talet. Men det var först på 90-talet som det stora intresset för resveratrol tog fart, då resveratrol anses vara förklaringen till varför befolkningen i södra Frankrike har oväntat låg dödlighet i hjärt- och kärlsjukdomar. Idag har det publicerats närapå 9000 kliniska studier om resveratrol. Anledningen till det stora intresset är resveratrolens positiva inverkan på åldrande och åldersrelaterade sjukdomar.

Exakt hur resveratrol fungerar i kroppen är ännu inte klarlagt men den har åtminstone två huvudsakliga funktioner:

Antioxidant

Resveratrol är i sig en antioxidant men framför allt ökar den kroppens eget antioxidativa skydd. Antioxidanter neutraliserar så kallade fria radikaler som är mycket reaktiva molekyler som bland annat bildas som restprodukter av kroppens energiproduktion. Ett överskott av fria radikaler har länge ansetts vara en grundorsak till degenerativa processer i kroppen och anses delvis ligga bakom många olika sjukdomar.

Aktiverar sirtuiner

Resveratrol aktiverar vissa typer av gener som kallas sirtuiner. När sirtuiner aktiveras reagerar kroppens celler som om de vore utsatta för biologisk stress. Fokus blir på cellernas överlevnad snarare än på reproduktion. Det gör att energitransportkedjan förbättras och att cellernas livslängd ökar. I studier har aktivering av sirtuinsystemet visat sig ha god effekt på en mängd olika sjukdomar, allt från inflammationer och diabetes till cancer och Alzheimer.

Olika studier på resveratrol

De flesta studier hitintills har varit så kallade in vitro-studier, det vill säga studier i provrör. Men numera görs allt fler in vivo-studier, det vill säga studier på mindre organismer, möss, primater och människor. Många positiva effekter på odlade celler och enklare organismer har varit svåra att upprepa hos däggdjur och människor.

Det man har klarlagt är dock att resveratrol framför allt har effekt då kroppens metabolism och jämvikt (homeostas) är satt ur spel. Då en växande andel av världens befolkning är drabbade, eller kommer att drabbas av, fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, demens och andra tillstånd som är kopplade till det metabola syndromet, kommer resveratrol sannolikt att spela en stor roll i förebyggandet och behandlingen av dessa tillstånd framöver.

Resveratrol – en naturlig substans

Eftersom resveratrol är en naturlig substans och icke patenterbar, finns lite kommersiellt intresse av forskning kring molekylen. Intresset är snarare indirekt då kunskap om sirtuinsystemet på sikt kan stimulera framtagandet av syntetiska STAC:s (Sirtuin Activating Compounds).

Den omfattande forskningen har även gett upphov till att kosttillskott med resveratrol finns tillgängliga för konsumenter. Dock råder oenighet om vilken dos som är optimal. Resveratrol bryts ned snabbt i mage/tarm och mindre än en procent av ursprungsmolekylen tas därmed upp i blodet. Mer effektivt är upptag via munslemhinnan, vilket troligtvis är anledningen till att just rödvin har visat ha så pass god effekt. Resveratrol finns dessutom i två varianter, cis-resveratrol och trans-resveratrol. Det är framför allt trans-resveratrol som har störst inverkan på sirtuinsystemet.